Volume ,Issue 1,2017 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Optimizing the growth and N status of containerized Australian Blackwood (Acacia melanoxylon) seedlings with exponential nitrogen loading
 • Ding Xiaogang, He Qian, Zhang Fangqiu, Li Jiyue, Wei Hongxu and Chen Jing
 • 2017(1):1-9 [Abstract(84)]  [View PDF(120)1.05 M]
 • Chitosan oligosaccharide addition modifies nutrient utilization in highly-valued ornamental tree seedlings
 • Wang Yanjie, Wei Hongxu, Ge Lili, Sun Naiwei, Wang Ting, Zhang Qichang, Han Lianbin, Ge Xingyu and Jin Guangyu
 • 2017(1):10-18 [Abstract(54)]  [View PDF(90)1.85 M]
 • Mechanical properties of flax fibres treated by alkaline, enzyme and steam-heat
 • Cao Yongjian, Chui Ying Hei, Chan Felisa, Gong Meng, Ren Haiqing and Wang Ge
 • 2017(1):19-26 [Abstract(76)]  [View PDF(116)437.50 K]
 • Early growth analysis and evaluation of 21 Eucalyptus clones in Leizhou Peninsula
 • Xie Yini and Mo Xiaoyong
 • 2017(1):27-35 [Abstract(58)]  [View PDF(85)304.50 K]
 • Characteristics of radiation fluxes of casuarina coastal shelterbelt in Zhanjiang, Guangdong province
 • Wei Long, Zhang Fangqiu, Gao Changjun, Cai Jian and Yi Xiaoqing
 • 2017(1):36-42 [Abstract(67)]  [View PDF(101)813.91 K]
 • Production and dynamic of destruxins from Metarhizium spp.
 • Xu Jinzhu, Qin Changsheng, Yang Hua, Zhao Danyang, Jie Yuze and Qiu Hualong
 • 2017(1):43-47 [Abstract(62)]  [View PDF(92)528.02 K]
 • The growth and chlorophyll fluorescence characteristics of Pinus caribaea and P. elliottii at the seedling stage
 • Hu Jiwen, Dai Ying, Li Zhen, Zhao Fencheng, Huang Shaowei and Guo Wenbing
 • 2017(1):48-55 [Abstract(68)]  [View PDF(109)782.43 K]
 • The climatic regionalization of the distributional region of Castanopsis hystrix
 • Xu Fang, Yang Xiaohui, Liao Huanqin, Pan Wen and Yang Huixiao
 • 2017(1):56-65 [Abstract(51)]  [View PDF(110)579.13 K]
 • Predicting soil elements spatial distribution with two models
 • Zheng Jia, Li Xiaochuan, Ding Xiaogang, Mo Xiaoyong, Zhang Yingzhong, Zhao Zhengyong, Zhang Xiangyu and Qi Ye
 • 2017(1):66-75 [Abstract(54)]  [View PDF(108)726.29 K]
 • Services value evaluation of wetland ecosystem in Guangdong Haifeng Avian Provincial Nature Reserve
 • Gao Changjun, Fan Xiuyi, Yi Xiaoqing, Cai Jian and Wei Long
 • 2017(1):76-84 [Abstract(45)]  [View PDF(104)754.64 K]
 • Stream water quality impacted by different plantations in south subtropics
 • Pan Lijun, Huang Yuhui, Zhang Weiqiang, Tang Honghui, Su Murong and Gan Xianhua
 • 2017(1):85-95 [Abstract(48)]  [View PDF(108)346.92 K]
 • The analysis of UAV application in forest fire prevention
 • Wang Zhenshi, Zhou Yufei, Li Xiaochuan, Wu Zepeng, Cen Beichen and Zeng Yu
 • 2017(1):96-101 [Abstract(54)]  [View PDF(101)791.79 K]
 • Biology of Cylindralcides sauteri (Coleoptera: Curculionidae), a new pest of Cinnamomum camphora
 • Kong Huaqing, Zhao Danyang, Qin Changsheng and Xu Jinzhu
 • 2017(1):102-105 [Abstract(44)]  [View PDF(85)495.09 K]
 • Contents

 • The study of potential vegetation-species and practical cultivation by comparative phy-ecol-geography
 • Huo Yingqiang
 • 2017(1):106-111 [Abstract(32)]  [View PDF(84)282.20 K]
 • Physiological mechanism of social insects behavior: nerve conduction, endocrine regulation, and genetic basis
 • Qiu Hualong, Zhao Danyang, Xu Jinzhu, Jie Yuze, Yang Hua, Lian Tao, Lai Guodong and Qin Changsheng
 • 2017(1):112-118 [Abstract(67)]  [View PDF(106)538.68 K]
 • A bri ef review on SWAT applications in the Great Lakes Watersheds
 • Qi Junyu
 • 2017(1):119-128 [Abstract(50)]  [View PDF(103)281.20 K]
 • 用微信扫一扫

  用微信扫一扫